Общински профили

Демографско заместване на групите 0-14 и 65 и повече години, 2011 и 2021 г.

Избери

Коефициентът на демографско заместване на групите 0-14 и 65 и повече години представлява броят на лицата на 65 и повече в общината, разделен на броя на лицата до 14 г., умножен по 100, според преброяването от съответната година.

През 2021г. стойността на този показател е 167% (т.е. на 100 деца се падат 167 души над 65г.), което е с 27,4 пр. п. повече от 2011г. (139,6%). В 78 общини отношението е по-ниско от средното, като тук отново влизат големите градове с техния висок брой жители и сравнително добра демографска динамика. Едва в осем общини броят на децата до 14-годишна възраст надхвърля броя на жителите над 65г., като показателят е най-добър в Кайнарджа (67,8%), Сърница (70,8%) и Гърмен (72,5%). Най-много възрастни спрямо деца има в Бойница, където за всяко дете има над 13 възрастни хора над 65 години (1321,9%), Невестино (1105,7%), Георги Дамяново (900%), Баните (724,6%).  В половината общини в страната (132) се падат над двойно повече хора над 65г. спрямо деца до 14г. И този показател е най-висок в общините покрай сръбската граница, в дунавските общини в Северния централен район, Средногорието и Родопите, където демографската картина е била далеч по-благоприятна през 2011г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ