Общински профили

Разлика между средната заплата на трудовите мигранти и средната за общината, 2021 г., лева

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ