Общински профили

Отношение на населението на 15-64 и 65 и повече години, 2011 и 2021 г.

Избери

Отношението на населението на 15-64 и 65 и повече години представлява броят на жителите на общината на 65 и повече, разделен на броя на жителите в групата 15-64 години, умножен по 100.

Отношението на хората над 65-годишна възраст спрямо групата 15-64 години също расте. Докато през 2011г. то е било 27,1%, през 2021г. вече достига 37,7%, или ръст от над 10 пр. п. Само в 68 общини стойността на показателя е по-благоприятна, а в 81 броят на хората над 65г. е над 50% от тази на хората в работоспособна възраст. В 7 общини показателят дори надвишава 100%., като най-високите му стойности са в Бойница (137,3%), Грамада (126,9%) и Невестино (124,1%). Отношението е най-ниско в Гърмен (21%), Сърница (22,3%) и Козлодуй (24,2%). И тук общините пограничните със Сърбия и Румъния райони се открояват с по-високи стойности на показателя.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ