Общински профили

Ефект на трудовата миграция върху средната работна заплата, 2021 г., %

Избери

Ефетктът на трудовата миграция върху средната заплата се изчислява като разликата между средната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение, измерена от НСИ и средната стойност след добавяне на средната заплата в общините, в които трудовите мигранти работят, умножена по броя трудови мигранти, които пътуват по тези общини.

Трудовата миграция има почти универсален ефект на повишаване на средните заплати в общините. След преизчислението, което взема предвид пътуващите работници средните заплати намаляват в едва 23 общини, най-видимо в Челопеч (-24,5%) и Пирдоп (-9%). Общините, където доходът намалява след ефекта на миграцията са най-общо в две категории – областни центрове с много добре развити пазари на труда и малки индустриални и енергийни общини, като и двете са предлагат много високи заплати. Обратно, трудовата миграция повишава средното заплащане в 241 общини – най-видимо в Антон (58%), Мизия (52%), Златица (46%) и Горна Малина (45%). В общия случай трудовата миграция повишава средните доходи на работещите с под 10%, като това е вярно за 174 от общините. И тук най-видимото струпване на общини с по-значителен положителен ефект е около София.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ