Избери година

Динамиката на населението на общинско ниво разкрива някои интересни тенденции. Тук се спираме на петгодишния период от 2016 до 2020 г. Очаквано, предвид подчертано негативните демографски тенденции в страната като цяло, в 214 от общините населението намалява, а в цели 110 от тях спадът надвишава 5% за петгодишния период. На общинската карта има няколко видими струпвания на общини с най-рязко свиване на населението – целият Северозапад, повечето общини около река Дунав, Кюстендилско, западната част на Родопите. Това е следствие на паралелно протичащи процеси – от една страна това са частите на страната с най-нисък естествен прираст и застаряващо население, а от друга слабите им икономически показатели, ниски инвестиции и висока безработица обуславят подчертано негативни демографски процеси.

При 51 общини обаче има ръст на населението, а при 6 от тях той е с над 10%. Най-видимият клъстър на общини с голям ръст през последните пет години е край Кърджали, където влияние оказва както по-добрият естествен прираст, така и миграционните процеси. По-интересно е формирането на кръгове от по-малки общини със значителен ръст на населението около няколко от водещите икономически центрове – най-ясно изразено около столицата, но и около Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас. Същевременно при самите центрове се наблюдава умерен спад на населението с между 0,5% и 2% в рамките на петгодишния период.

Привлекателността на тези по-малки общини е резултат от комбинацията на няколко фактора. Рязкото повишаване на цените на жилищата в големите градове (и особено в столицата) и пренаселването им през последните две десетилетия правят околните общини много по-привлекателни. Своята роля играе и развитието на преработващата промишленост в перифериите на икономическите центрове, което създава нови и относително добре платени работни места в малките общини. Трябва да се има предвид и подобрението на инфраструктурата, което улеснява ежедневната трудова миграция – много е вероятно новото население на малките общини да намира работа в икономическия център. Накрая, повишаването на доходите на много от работещите води до търсене на по-големи жилища и къщи и поставяне на спокойствието на малкия град или село пред хаоса и шума на града сред приоритетите.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ