Общински профили

Дял на населението под 15 годишна възраст, 2016 и 2020 г.

Избери

•  През 2020 г. общините с най-голям дял на населението под 15 годишна възраст са Николаево (25,4%), Кайнарджа (23,1%) и Твърдица (22,7%)

• Най-малко деца пък има в Невестино (4,2%) , Трекляно и Бойница (по 4,6%) • Оформят се няколко района с нисък дял на децата – по западната граница, край Дунав, в Родопите

• Сред най-големите общини, по-висок е делът на населението под 15 годишна възраст в Бургас (15,9%) и Пловдив (15,8%). В столицата пък делът на децата е точно 15%

• В повечето общини този дял е в диапазона между 10 и 15% от цялото население – в него попадат 173 общини

• Наблюдава се относителен баланс между броя на общините, където делът на децата расте между 2016 и 2020 г. – те са 127, спрямо 126 в които делът намалява, а в 12 остава непроменен

• Най-бързо расте делът на децата в Симеоновград (+2,4 пр.п) и Братя Даскалови (+1,6%4 пр.п), а най-бързо намалява в Джебел и Каолиново, с по 2,6 пр.п.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ