Общински профили

Избери

Делът на населението над 65 годишна възраст от цялото население варира значително между общините в страната.

За 2020 г. само една община – Бойница – има дял над 50%, а други осем – Невестино, Макреш, Ковачевци, Георги Дамяново, Ново село, Грамада, Опан и Чипровци са с над 40%.

Най-нисък е делът на възрастните хора в Кайнарджа (13%) и Гърмен (14%).

170 общини влизат в диапазона между 20 и 30%. Големите икономически центрове се приближават до средните за страната стойности, като в столицата делът на възрастните е 17,6%, в Пловдив и Варна – по 18,4%. Има видими разлики между Северна и Южна България, като най-големите струпвания на общини с висок дял на населението над 65 години са в Северозападна Българя и по границата със Сърбия.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ