Общински профили

Избери

Въпреки общата тенденция към бързо застаряване на населението в страната, в част от общините се наблюдава противоположна тенденция. В рамките на петте години между 2016 и 2020 г. делът на населението на 65 и повече години намалява или остава същият в цели 76 общини, като те са видимо струпани в Северозапада и в района на Пловдив. При общините в Северна България това най-вероятно отразява цялостния бърз спад на населението. Най-бързо пък се увеличава делът на възрастните в Неделино (с 5,5 пр.п) и Баните (с 5 пр.п.), като общините с най-бързо застаряване на населението са съсредоточени в Родопите и в Североизтока. Бързото повишаване на дела на възрастното население отразява най-вече миграционните процеси, като регионите, където то е най-ясно изразено се напускат от по-младите в търсене на образование, работа и по-добре платени работни места. Във водещите центрове процесите на застаряване са по-умерени, като делът на възрастните в столицата е нараснал с 0,6 пр.п. в рамките на пет години, в Пловдив – с 0,8 пр.п., във Варна – с 1,2 пр.п.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ