Общински профили

Избери

Към края на 2021 г. общината с най-ниска безработица остава Столична, с 1,5% от населението в трудоспособна възраст, следвана от периферната ѝ Божурище, където делът на безработните е 2%. За разлика от предишни периоди, равнището на безработица в отделните бюра по труда в София е приблизително еднакво – най-ниско е то в районите Изгрев и Студентски (по 1,1%), най-високо – в Красна поляна (2,1%), но в повечето части на столицата варира в порядъка 1,4-1,8%. Сред водещите икономически центрове най-нисък е делът на безработните във Варна (2%), Пловдив (2,4%), Бургас, Русе и Стара Загора (по 2,6%). Остават обаче цели райони на страната с висока безработица – най-вече в Северозападна България, но и около Плевен и Силистра. Това бяха и районите, където пандемията и последвалата криза нанесоха най-слаб удар - изглежда там високите равнища на безработица са плод на трайни структурни дисбаланси между търсенето на труд и профила на работната сила.

Източник на данните:
Агенция по заетостта