Общински профили

Избери

От 257 общини, за които НСИ предоставя информация, през 2020 г. се наблюдава спад в добавената стойност в 109, а в 148 - ръст, с други думи в повечето общини въпреки влошаването на общата икономическа конюнктура на страната има подобрение в икономическите условия. От значение са обаче разположението и икономическият профил на тези общини – повечето от тях са в Северна България, където цели области остават относително незасегнати от кризата и дори запазват прекдризисната си положителна динамика. Това обаче са и най-слабо икономически развитите части на страната, които често остават встрани от общите процеси. Прави впечатление и положителната динамика около Пловдив, където бързото възстановяване на индустрията през втората половина на 2020 г. също позволи запазване на растежа. В столицата има ръст на добавената стойност на човек от 5%, най-вече благодарение на бързата адаптация на високотехнологичния сектор към условията на работа от разстояние и повишеното търсене на услугите му. Положителната динамика в строителния сектор през втората половина на годината в следствие на повишеното търсене на имоти също играе важна роля в доброто представяне на София.


Открояват се няколко групи общини, при които през 2020 г. се наблюдава чувствителен спад на добавената стойност. Най-видимото струпване е по Южното Черноморие, където свиване на местните икономика има във всички общини, най-видимо в туристическия център Несебър (-58% в рамките на годината), Балчик (-37%), но и в областния център Бургас (-31%). Северната част на Черноморието страда сравнително по-слабо от срива на международния туризъм през 2020 г., но и там общините, които отбелязват ръст са малко. От значение е и свиването на икономиките на голяма част от периферните общини на София, най-чувствително в Своге (-25%) и Костинброд (-18%), което означава, че кризата може и да не се е отразила значително на самата столица, но последствията ѝ се чувстват в широката периферия на стопанския център.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ