Общински профили

Избери

Тенденцията в рамките на 2020 г. са негативни в почти цялата страна, като запазване или ръст в общия брой на наетите има едва в 43 общини (а данните за две – Мирково и Чавдар – са конфиденциални). Най-чувствителните намаления са предимно в общините, където туризмът играе определяща роля в локалната икономика – Несебър (-38%), Балчик (-27%), Годеч (-25%), Банско (-22%), Приморско (-22%). Най-видимата група общини с висок спад на наетите е по Южното Черноморие, където сривът в посещенията от чуждестранните туристи намалява потребността от наемане на сезонна работна ръка. Положителна динамика се наблюдава в ограничени групи общини – най-видимо в индустриалните райони около Пловдив, както и в Северозападна България. Важно е да отбележим обаче, че спадът през последната година е част от по-дълготрайна тенденция – общият брой на наетите спада през 2020 г. и спрямо 2016 г., най-вече в резултат на негативните демографски процеси в почти цялата страна.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ