Общински профили

Избери

Промените на пазара на труда обаче не успяват значително да свият големите разлики между отделните райони на страната. С най-висок дял на наетите остават най-силните местни икономики – индустриалните Девня и Сопот (81% от населението 15+ са наети), минната община Челопеч (78%), центърът на енергетиката в Раднево и Гълъбово (съответно 71% и 67%). Освен тях, единствената друга община, в която делът на наетите надхвърля половината население на 15 и повече години е Столична (67%). В 137 – или повече от половината общини - този дял е между 10 и 20%, най-вече в резултат на бързото застаряване на населението и големия дял на хората над 65-годишна възраст.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ