Промяна в преките чуждестранни инвестиции с натрупване, 2018-2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ