Общински профили

Избери

Като абсолютен брой най-много наети в обществения сектор има в столицата (147 хиляди наети), Пловдив (32 хиляди) и Варна (27 хиляди). В 186 общини пък броят на наетите в публичния сектор е под 1000 души, но в общия случай това са населени места с малко общо жители. През 2020  г. в сравнение с предходната година броят на наетите в публичния сектор като абсолютна стойност нараства в 140 общини, а намалява или остава непроменен в 127. Най-бързо той нараства в относително малки и икономически по-слабо развити общини. Най-чувствителен е спадът в общините Долна баня (-33% в рамките на годината) и Искър (-26%).

Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно е и че в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада държавата е най-важният работодател.

Източник на данните:
НСИ