Общински профили

Брой ученици в общообразователните училища на 1000 души от населението, 2017-2021 г.

Избери

Претеглени спрямо населението, в повечето общини – общо 179 – има между 50 и 90 ученика в средно на 1000 души. Най-висок е техният брой в Челопеч (206) и Твърдица (123), най-нисък – в Ковачевци (11) и Георги Дамяново (15). В столицата на 1000 жители има по 90 ученика, в Пловдив – 93, а във Варна – 89. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ