Общински профили

Брой ученици в професионалните училища на 1000 души от населението, 2017-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ