Дял на преработващата промишленост в общия брой наети, 2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ