Общински профили

Избери

Общините, където износът има най-значима роля в местната икономика са най-често такива, в които преработващата промишленост е водещ отрасъл. През 2021 г. най-висок е износът на човек от населението в Девня – 125 хиляди лева на човек от населението, с почти двоен ръст спрямо предходната година[1]. Челната петицата се допълва от Божурище (67,9 хиляди лева на човек), Марица (60,3 хиляди лева на човек) и Севлиево (40 хиляди лева на човек). Сред големите общини най-висок износ имат столицата (33,2 хиляди лева на човек), Бургас (16 хиляди лева на човек) и Русе (18 хиляди лева на човек).

[1] Тъй като за изчислението за 2021 г. ползваме населението от преброяването, данните не са директно сравними. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ