Дял на преработващата промишленост в общата добавена стойност, 2020 -21 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ