Общински профили

Коефициент на безработица, 2020-2022 г.

Избери

Коефициентът на безработица е относителният дял на безработните лица от икономически активното население (общият брой на безработните и заетите с трудова дейност) в общината. Като безработни се определят лицата, които са се регистрирали като такива в Бюро по труда. (АЗ)

Традиционно гъвкавият пазар на труда на София е с най-ниска безработица от 1,5%, а  на второ място се нарежда община от индустриалната периферията на столицата – Божурище с 1,8%. С много нисък коефициент са и Варна и съседната Белослав (по 2,1%), както и логистичния център Елин Пелин (2,4%) и областните центрове Бургас и Пловдив (по 2,5%). Остават обаче видими клъстери с много висока безработица – Северозападът, повечето дунавски общини, много от малките общини в Родопите, Сливенско, Разградско. Пограничните райони като цяло срещат по-сериозни предизвикателства на пазара на труда, и това личи ясно при нивата на безработицата. Същевременно 64 общини вече са с под 5% безработни, като повечето са големи градове, силно свързаните с тях периферни общини или успешни регионални индустриални центрове.

Източник на данните:
Агенция по заетостта