Общински профили

Избери

Друг важен индикатор е покритието на общите разходи със собствени приходи. Това съотношение показва доколко всяка община може сама да задоволи потребностите си без да разчита на държавния бюджет. И при този показател най-добрите резултати са в туристическите и рудодобивните общини. Най-голямо покритие на разходите си със собствени приходи имат Несебър (93,1%), Созопол (71,4%), Челопеч (71,3%), Приморско (66%) и Царево (65,6%). От другата страна на разпределението стоят малки общини с оскъдни собствени ресурси, които почти изцяло зависят от трансфери от централния бюджет – Трекляно (5,1%), Неделино (5,2%), Ружинци (6,2%) и Николаево (7,6%).

Всъщност именно държавният бюджет финансира по-голямата тежест на общинските разходи – общите собствени общински приходи покриват едва 30,5% от нуждите на общините. Само в 43 общини този дял е по-висок и то не с много в повечето от тях. Столична община се нарежда сред сравнително по-независимите във финансово отношение общини (45,8%), като нейният голям бюджет измества средния резултат за страната далеч от медианата, където е  община Тетевен с 20,2%.

Картината изглежда не толкова стряскаща, ако сравняваме собствените приходи с разходите за местни дейности, т.е. ако изключим финансирането на делегираните публични услуги. Но дори в този случай собствените приходи на общините покриват едва 84,20% от разходите за местни дейности, като в 220 общини този дял е по-нисък, а в цели 141 покритието е под 60%. Това показва, че по-голямата част от общините не могат да задоволят дори само разходите за местни дейности. В обратния край на подредбата се откроява малка група от 27 общини, при които покритието на разходи за местни услуги със собствени приходи е над 100%, като това са основно туристически общини и големи областни центрове. 

Данните ясно показват, че повечето общини са силно зависими от трансфери от държавния бюджет. На пръсти се броят общините, които могат да покрият дори половината от разходите си със собствени средства, а повечето не успяват да финансират сами дори местните си дейности. Това е сериозна спънка за регионалното развитие, тъй като общините у нас не разполагат с ресурсите да адресират успешно нуждите си. Притеснително е също, че през 2022 г. собствените приходи растат по-бавно, не само от средногодишната инфлация, но и от разходите на общините, т.е. финансовата независимост на общините ерозира. Ето защо ИПИ работи активно за фискалната децентрализация чрез проекта „2% в твоята община“, за който можете да научите повече тук.

Източник на данните:
Министерство на финансите