Общински профили

Собствени приходи на общините на човек от населението, 2021-2022 г.

Избери

През 2022 г. собствените приходи общините достигат 3,14 млрд. лв. или 10% повече спрямо събраните през 2021 г. Този ръст е по-нисък от ръста в разходите (17%) и средногодишната инфлация за 2022г. (15,3%). Това означава, че през 2022г. общините разчитат в още по-голяма степен на трансфери от централния бюджет и че реалните им приходи се свиват. Нещо повече, в 158 общини ръстът на собствените приходи изостава от средногодишната инфлация, докато в 49 дори се наблюдава и свиване и в абсолютна стойност.

Най-големи очаквано са собствените приходи в четирите най-големи общини – Столична (869 млн. лв.), Варна (194 млн. лв.), Пловдив (173 млн. лв.) и Бургас (115 млн. лв.), като съвкупно техните приходи представляват 43% от общите за страната, а тези на столицата – 27%. Интересно е, че директно след тях се нарежда община Несебър, която е значително по-малка, но се радва на високи постъпления от туристически данък и концесии.

Ако сравним размера на собствените приходи на човек от населението, виждаме, че те са най-високи по Черноморието, както и в рудодобивните райони, като отново причината са финансовите притоци от концесии и туристически данък. На челните места се нареждат Челопеч (6608 лв./човек), Чавдар (2802 лв./човек), Несебър (2787 лв./човек) и Приморско (2586 лв./човек). Най-ниски са собствените приходи в Руен (127 лв./човек), Неделино (140 лв./човек) и Николаево (143 лв./човек). Средното ниво на показателя за страната е 486 лв./човек, като едва в 61 общини приходите на човек надхвърлят тази стойност.

Източник на данните:
Министерство на финансите