Общински профили

Избери

Данните на НСИ за естествения прираст показват, че през 2022 г. България е загубила 62,2 хиляди души от населението си. Като абсолютен брой най-много са намалели хората в Столична община – с 4,3 хиляди души, следвана от общините Русе и Варна с по над 1,5 хиляди души. Над хиляда души население за загубили и общините Пловдив, Стара Загора, Бургас, Перник и Плевен. Между 500 и 1000 души вследствие на естествения прираст са загубили още 19 общини, а между 100 и 500 души – 139 общини. Под 100 души намаление на населението има в 95 общини.

Единствено в четири общини естественият прираст е положителен, макар да става въпрос за общо 57 души. Населението на община Твърдица нараства с 39 души, на Гърмен – с 13, на Николаево – с 4 и на Кайнарджа – само с един човек.

Четирите общини са в различни области, така че в случая не можем да говорим за оживление в по-голям район. Все пак естественият ръст на населението в тези общини е добра новина, предвид че в данните за 2021 г. отрицателният естествен прираст е повсеместен.

Източник на данните:
НСИ