Общински профили

Размер на данъчна ставка за годишeн патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обект, 2021-23 г.

Избери

Патентен данък - дефиниция от Раздел VI на Закона за местните данъци и такси:

Чл. 61з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г. (*)) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), а за дейността по т. 2 от приложение № 4 - и юридическо лице, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) оборотът на лицето за предходната година не превишава 100 000 лв., и
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г. (*)) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г. (*)) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

За търговията на дребно патентният данък може да варира от 2 до 20 лв. на кв. м нетна търговска площ.
Източник на данните:
ИПИ, допитвания до общините по ЗДОИ