Общински профили

Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество, 2021-23 г.

Избери