Общински профили

Размер на данъчна ставка за данък върху превозни средства и леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително, след отчитане на екокомпонент за Евро 1 и 2, 2021-23 г.

Избери

Данък върху превозни средства и леки автомобили - дефиниция от Раздел IV на Закона за местните данъци и такси:
Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

За превозни средства с мощност на двигателя над 74 kW  и до 110 kW включително, допустимата ставка варира от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW.
Източник на данните:
ИПИ, допитвания до общините по ЗДОИ