Общински профили

Избери

В куророрните общини делът на наетите в туризма надхвърля 30%

В повечето общини в страната, делът на наетите в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" не е особено висок, като в общия случай той достига 3-5% от всички. В Столична община , Пловдив и Стара Загора този дял е около 5-6%. 

В общо 23 общини делът на наетите в туризма е над 15%. Във морските общини този дял е най-висок, като в Созопол, Несебър и Приморско нахвърля 50%, тоест половината от всички наети са в туризма. В планинските курорти туризмът също формира голяма част от заетостта - 44% от наетите в Банско са в хотелите и ресторантите.

*Картата показва броя на наетите в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" като дял от всички наети в нефинансовите предприятия. 

Данните на НСИ за наетите лица са преизчислени в еквивалент на пълна заетост

Източник на данните:
Национален статистически инситут