Общински профили

Живородени деца на 1000 души от населението, 2018-2022 г.

Живородени деца на 1000 души от населението: Броят на живородените деца за годината, разделен на средногодишното население за годината и умножен по 1000.

В сравнение с 2018 г. в 135 общини се наблюдава задържане или повишение на раждаемостта, а в други 130 има спад, но спад от над 2 деца на хиляда души е отчетен в едва 18 общини. Очаквано, в големите общини подобрението на показателя е по-бавно, като в Столична община през 2022 г. има 0,2 деца повече на 1000 души в сравнение с 2018 г., в Пловдив – с 0,4, а Варна е сред общините без промяна. Районите с най-сериозни подобрения са най-вече в икономически по-развитите части на Северна България, а на юг има видимо струпване на общини със спад на раждаемостта най-вече в Родопите.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ