Общински профили

Промяна в броя живородени деца на 1000 души между 2018 и 2022 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ