Общински профили

Дължина на републиканската пътна мрежа по клас път, 2022 г.

Източник на данните:
Агенция пътна инфраструктура