Общински профили

Население на една аптека, 2022-23 г.

Избери

Население на една аптека: Средногодишният брой на населението в общината, разделен на броя на аптеките в нея.

Ако направим преглед на средния брой население, обслужвано от една аптека, ще видим, че най-добре осигурено с аптеки е населението на някои туристически общини – черноморските общини Несебър, Приморско и Царево, както и община Банско. В тази категория попада и община Челопеч, която разполага с 2 аптеки, обслужващи средно по 725 души. На другия край на спектъра са общини като Добрич – селска (в която една аптека обслужва 16,6 хиляди души), Тунджа (която разполага с две аптеки, обслужващи средно по над 10 хиляди души), Аврен и Джебел, в които наличните аптеки обслужват най-голям брой население. Средно за страната една аптека обслужва 1988 души.

Източник на данните:
ИАЛ, изчисления на ИПИ