Общински профили

Разходи за придобиване на ДМА, 2018-2022 г.

Избери

Разходите за придобиване на ДМА са общите разходи на предприятията в общината за придобиването на дълготрайни материални активи (материалните ресурси на предприятието, използвани за по-дълго от един отчетен период, например земи, сгради и машини). (Инфограф)

Най-голям е размерът на инвестициите в Столична община – 9,52 млрд. лв., далеч пред Пловдив (1,82 млрд. лв.) и Варна (1,09 млрд. лв.). Само в тези три общини са концентрирани малко над половината от всички разходи за дълготрайни материални активи в цялата икономика на България. В две общини – Брацигово и Якимово не се наблюдава никаква инвестиционна дейност, а в общо 10 общини разходите за ДМА не достигат 1 млн. лв. В 11 общини данните за инвестиционната дейност на нефинансовите предприятия са конфиденциални, което отразява силната доминация на съвсем малък брой компании. Общата стойност на разходите за придобиване на ДМА в група със „скрити“ данни възлиза на 500 млн. лв. през 2022 г.